FUNDACJA EGO POWER

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją Ego Power

Cele Fundacji Ego Power:

 1. Organizowanie treningowych obozów sportowych,
 2. Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym,
 3. Szeroko pojęta działalność edukacyjna,
 4. Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie autorskich programów profilaktycznych,
 5. Szerzenie idei wolontariatu,
 6. Promocja zdrowia psychicznego,
 7. Organizacja konferencji mających na celu uświadamianie wartości zdrowego trybu życia,
 8. Świadczenie usług na rzecz wszystkich, którzy wymagają pomocy, w szczególności na rzecz osób dotkniętych patologią społeczną, uzależnieniami i złą sytuacją materialną oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
 9. Aktywizacja zawodowa,
 10. Działalność naukowa i badawcza,
 11. Promowanie nowych metod i form terapii wspomagających zdrowie, szczególnie sportowców

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Współpraca z innymi fundacjami, organizacjami pożytku publicznego, ośrodkami medycznymi, szkołami i uczeniami wyższymi oraz instytucjami państwowymi, w szczególności z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Urzędami Pracy w zakresie realizacji celów Fundacji,
 2. Uczestniczenie w organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej pomocą,
 3. Opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych,
 4. Tworzenie opracowań naukowych, baz danych i opracowań statystycznych,
 5. Opracowywanie pomocy naukowych i dydaktycznych,
 6. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń,
 7. Organizowanie eventów promujących zdrowie,
 8. Opracowywanie programów profilaktycznych,
 9. Udział w projektach konkursowych i grantach oraz projektach unijnych,
 10. Realizacja projektów naukowych, badawczych w dziedzinie sportu, profilaktyki, zdrowia i terapii,
 11. Publikacje w różnych mediach o charakterze informacyjnym, naukowym, a także promujące działalność fundacji,
 12. Wsparcie finansowe leczenia i rehabilitacji sportowców,
 13. Zakup sprzętu medycznego wspomagającego zdrowie,
 14. Organizowanie terapii,
 15. Organizowanie wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych do klubów sportowych, do ośrodków medycznych i naukowych oraz innych placówek i podmiotów współpracujących celem wymiany wzajemnych doświadczeń i poszukiwania sponsorów.
REGON: 365833020
NIP: 6762516283
KRS: 0000646142