Postępowanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Firma Ego Power jako podmiot aplikujący o dofinansowanie na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3. BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014 – 2020, niniejszym informujemy o

naborze ofert na wykonanie badań do realizacji projektu: „Badanie wpływu pojemnościowo-rezystywnego transferu elektrycznego o częstotliwości 448 kHz na właściwości reologiczne, biochemiczne, enzymatyczne i immunologiczne krwi”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym oraz, w przypadku zainteresowania, złożenia swojej oferty.

Oferty można składać na adres mailowy: egopowerlab@gmail.com
lub na adres pocztowy: Ego Power Lab Ośrodek Przygotowań Olimpijskich ul. Kolna 2, Kraków 30-381

Na Państwa oferty oczekujemy do dnia 15.10.2016 r.

Informacja dla Oferentów:

Na podstawie przedłożonych ofert na wykonanie badań w ramach Bonu na Innowacyjność dokonano wyboru oferty Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – które spełniało wszystkie kryteria oferty. Protokół postępowania ofertowego powyżej 50 000 zł netto

 

Zapytanie 1 Zapytanie 2 Zapytanie 3