Fundacja Ego Power

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją Ego Power

Cele Fundacji Ego Power:

 • Organizowanie treningowych obozów sportowych,
 • Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym,
 • Szeroko pojęta działalność edukacyjna,
 • Opracowywanie, wdrażanie i rozpowszechnianie autorskich programów profilaktycznych,
 • Szerzenie idei wolontariatu,
 • Promocja zdrowia psychicznego,
 • Organizacja konferencji mających na celu uświadamianie wartości zdrowego trybu życia,
 • Świadczenie usług na rzecz wszystkich, którzy wymagają pomocy, w szczególności na rzecz osób dotkniętych patologią społeczną, uzależnieniami i złą sytuacją materialną oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • Aktywizacja zawodowa,
 • Działalność naukowa i badawcza,
 • Promowanie nowych metod i form terapii wspomagających zdrowie, szczególnie sportowców

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

Współpraca z innymi fundacjami, organizacjami pożytku publicznego, ośrodkami medycznymi, szkołami i uczeniami wyższymi oraz instytucjami państwowymi, w szczególności z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Urzędami Pracy w zakresie realizacji celów Fundacji,

 • Uczestniczenie w organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętej pomocą,
 • Opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych,
 • Tworzenie opracowań naukowych, baz danych i opracowań statystycznych,
 • Opracowywanie pomocy naukowych i dydaktycznych,
 • Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń,
 • Organizowanie eventów promujących zdrowie,
 • Opracowywanie programów profilaktycznych,
 • Udział w projektach konkursowych i grantach oraz projektach unijnych,
 • Realizacja projektów naukowych, badawczych w dziedzinie sportu, profilaktyki, zdrowia i terapii,
 • Publikacje w różnych mediach o charakterze informacyjnym, naukowym, a także promujące działalność fundacji,
 • Wsparcie finansowe leczenia i rehabilitacji sportowców,
 • Zakup sprzętu medycznego wspomagającego zdrowie,
 • Organizowanie terapii,
 • Organizowanie wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych do klubów sportowych, do ośrodków medycznych i naukowych oraz innych placówek i podmiotów współpracujących celem wymiany wzajemnych doświadczeń i poszukiwania sponsorów.

REGON:        365833020

NIP:    6762516283

KRS:   0000646142